23B9F212-AFB8-323F-EBFEF78055EA4097
3045284B-FC56-ACA2-1551689A3333DDA3
 1. Azel Backus, D.D., 1812-16
 2. Henry Davis, D.D., 1817-33
 3. Sereno Edwards Dwight, D.D., 1833-35
 4. Joseph Penney, D.D., 1835-39
 5. Simeon North, D.D., LL.D., 1839-57
 6. Samuel Ware Fisher, D.D., LL.D., 1858-66
 7. Samuel Gilman Brown, D.D., LL.D., 1866-81
 8. Henry Darling, D.D., LL.D., 1881-91
 9. Melancthon Woolsey Stryker, D.D., Litt.D., LL.D., 1892-1917
 10. Frederick Carlos Ferry, Ph.D., Sc.D., LL.D., J.U.D., 1917-38
 11. William Harold Cowley, Ph.D., LL.D., L.H.D., Litt.D., 1938-44
 12. David Worcester, Ph.D., LL.D., 1945-47
 13. Thomas Brown Rudd, LL.D., 1947-49
 14. Robert Ward McEwen, Ph.D., LL.D., L.H.D., Litt.D., 1949-66
  Richard Watrous Couper, LL.D., L.H.D., 1966-68 (acting)
 15. John Wesley Chandler, Ph.D., LL.D., Litt.D., 1968-73
  Samuel Fisher Babbitt, Ph.D., LL.D., 1968-78 (Kirkland College)
 16. J. Martin Carovano, Ph.D., LL.D., 1974-88
 17. Harry C. Payne, Ph.D., LL.D., Litt.D., 1988-93
 18. Eugene M. Tobin, Ph.D., LL.D., 1993-2003
 19. Joan Hinde Stewart, Ph.D., LL.D., 2003-16
 20. David Wippman, J.D., 2016-

Help us provide an accessible education, offer innovative resources and programs, and foster intellectual exploration.

Site Search